Co znajduje się w smogu?

Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Oddychamy powietrzem przepełnionym szkodliwymi dla naszego zdrowia substancjami i pyłami. Smog wpływa niekorzystnie na nasz organizm i odpowiada za rozwój wielu niebezpiecznych chorób, a nawet może prowadzić do a wręcz jest odpowiedzialny za wiele przedwczesnych zgonów.

Naukowcy coraz częściej zaznaczają, że ludzie mogą się chronić przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń, co szczególnie ważne jest w okresach, gdy ich stężenie w powietrzu jest największe. Do najskuteczniejszych metod zaliczamy m.in. odpowiednią dietę, oczyszczacze powietrza w mieszkaniach, a także maski antysmogowe do zastosowania podczas przebywania na zewnątrz.

Sprawdź, jakie niebezpieczeństwa kryją się w smogu.

Co zawiera smog?

Smog zawiera całe spektrum niebezpiecznych substancji, w tym cząstek stałych i szkodliwych związków chemicznych. Z uwagi na największą powszechność i szkodliwość do najbardziej groźnych zaliczamy:

  • Pyły, w tym przede wszystkim PM10 i PM2.5 oraz PM0.1, stanowią niejednolitą grupę różnorodnych szkodliwych substancji. Składają się z cząsteczek takich jak np. drobiny kurzu, sadzy, piasku, popiołu itd. Na ich powierzchniach mogą dodatkowo osiadać inne substancje, m.in. metale ciężkie, które następnie przenikają do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Pył PM10 tworzą cząsteczki o średnicy ok. 10 mikrometrów lub mniejszej, które łatwo przenikają do górnych dróg oddechowych. Jeszcze groźniejsze są pyły PM2.5, czyli cząsteczki o średnicy 2,5 mikrometra lub mniej. Najczęściej tworzą substancje toksyczne, takie jak np. związki metali ciężkich, lotne związki organiczne itp. Cząsteczki PM2.5 są traktowane przez nasz organizm jak nieodłączny składnik powietrza i jako taki z łatwością przedostają się do pęcherzyków płucnych, a następnie przenikają do krwi, zatruwając cały organizm.
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (w skrócie WWA) powstają w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, takich jak drewno, śmieci, tworzywa sztuczne, paliwa samochodowe. Spośród substancji WWA wymienić należy przede wszystkim rakotwórczy benzo(a)piren, który jest kumulowany w organizmie ludzkim.
  • Tlenki siarki powstają m.in. w wyniku spalania paliw kopalnych. To właśnie te związki chemiczne odpowiadają za tzw. kwaśne deszcze.
  • Tlenki azotu stanowią grupę nieorganicznych związków chemicznych, z których największe stężenie w powietrzu wykazują tlenek i dwutlenek azotu. Produkowane są przede wszystkim przez samochody.
  • Tlenek węgla powstaje przede wszystkim pod wpływem spalania paliw kopalnych i biomasy. Po przedostaniu się do organizmu ludzkiego wykazuje zdolność wiązania z hemoglobiną, wypierając z krwiobiegu tlen.
  • Ozon powstaje pod wpływem reakcji innych zanieczyszczeń.
  • Metale ciężkie, takie jak m.in. ołów, rtęć, kadm, powstają pod wpływem procesu spalania. Wykazują zdolność kumulacji w organizmie, przez co przyczyniają się do zatruć ostrych i przewlekłych.