Waluta:
PLN

 REGULAMIN SKLEPU ideamask

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu internetowego www.ideamask.pl, a także korzystanie z wszelkich aplikacji mobilnych ideamask na smartfony czy inne urządzenie przenośne lub elektroniczne oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.

Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego sklepu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

 

2. INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów pod nazwą „ideamask” realizuje firma Ran4Est Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. św. Wawrzyńca 38/2, 31-052 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679488, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 676 25 27 909 oraz numer statystyczny REGON: 367068284. Nr rachunku bankowego: mbank 75 1140 2004 0000 3202 7681 8582. E-mail: sklep@ideamask.pl

 

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU ideamask

Podczas korzystania ze sklepu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. używania sklepu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień,

  2. nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji,

  3. podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych kontaktowych.

Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

 

4. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Artykuły oferowane w tym sklepie mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Polski.

 

5. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności, zatwierdzić zamówienie i zrealizować płatność. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie zadzwonić do nas na numer: +48 884 802 330, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 lub powiadomić nas drogą emailową, pisząc na adres sklep@ideamask.pl z podaniem numeru zamówienia.

Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość email, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"). Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. W przypadku przedmiotów, które nie znajdują się w magazynie, otrzymasz wiadomość z Potwierdzeniem wysyłki, gdy produkt będzie dostępny i został przygotowany do wysyłki, co w żadnym wypadku nie nastąpi później niż w prognozowanym terminie wysyłki, który jest przedstawiany w momencie wybierania sposobu płatności. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy. Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

 

6. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, nie realizujemy zamówień płatnych za pobraniem, nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty i niedziele.

 

7. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

 

8. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT oraz koszty dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik może wybrać inny sposób dostawy, ponosząc wówczas dodatkowy podany koszt. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, jednakże, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto, w trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności, Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia.

Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

W celu zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu, dane karty Użytkownika zostaną zaszyfrowane. Zatwierdzając płatność, Użytkownik potwierdza, że karta należy do niego. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty; w przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy i nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Użytkownikiem.

 

9. ZAKUP TOWARÓW BEZ REJESTRACJI

W naszym sklepie zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

10. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH W SKLEPIE ideamask

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką prywatnością.

 

11. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

11.1 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie pod numerem +48 884 802 330, e-mailem pod adresem: idea@ideamask.pl lub korzystając z naszego formularza kontaktowego, o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w naszym sklepie, lecz nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu na trwałym nośniku (pdf). Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

1. Towarów w zafoliowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

2. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

11.2 Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar odesłany przez Konsumenta dowód jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracane produkty należy dostarczyć do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem. Zalecamy także zwrot produktu z fakturą, przesłaną wraz z Potwierdzeniem Wysyłki, zachowaną także na koncie Użytkownika w naszym sklepie. Jednakże, brak powyższych przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane tj. folia ochronna została przerwana. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

 

11.3 Wymiana maski w przypadku wyboru niewłaściwego rozmiaru.

Mając świadomość jak ważne dla prawidłowego działania maski jest jej odpowiednie dopasowanie, dajemy możliwość wymiany maski w przypadku, gdy jej rozmiar został przez Użytkownika niewłaściwie dobrany. Warunkiem wymiany jest:

a) zgłoszenie tego faktu w terminie do 7 dni od daty otrzymania produktu,

b) brak śladów użytkowania maski (może ona jedynie być rozpakowana z foli ochronnej)

c) oryginalnie zapakowane filtry (folia ochronna nie została naruszona).

 

11.3 Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego. Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu/faktury. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Konsument wysyła wadliwy towar do nas na swój koszt. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami wysyłki tego produktu do nas. Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkt jest wadliwy, jeżeli:

  1. nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z jego przeznaczeniem,

  2. nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego,

  3. nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia,

  4. został wydany kupującemu niekompletny.

 

13. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego sklepu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

Wszelkie spory z Konsumentami i przedsiębiorcami wynikające z korzystania z naszego sklepu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

 

14. UWAGI I SUGESTIE

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: idea@ideamask.pl w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

15. UWAGI KOŃCOWE

15.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

15.2 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

15.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2017 r.